K zajištění funkčnosti našich webových stránek, k jejich zlepšení a ke statistickým účelům používáme naše vlastní soubory cookies a soubory cookies třetích stran. Níže prosím vyberte, které soubory cookies chcete přijmout nebo odmítnout. Pokračování v procházení webové stránky bez udělení souhlasu bude považováno za jejich odmítnutí. Další informace naleznete v našich Informacích o zpracování osobních údajů.Dopady válečného konfliktu na Ukrajině a následných sankčních opatření do účetních závěrek k 31. 12. 2021

PrintMailRate-it
Válečný konflikt na Ukrajině a následná sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím představitelům mají citelný dopad i na české firmy a jejich zaměstnance. Vzhledem k tomu, že řada účetních závěrek za účetní období roku 2021 (resp. jakékoliv účetní období končící před 24. 2. 2022) nebyla zatím sestavena, auditována ani schválena valnou hromadou, je otázkou, jakým způsobem by měly účetní jednotky tyto významné dopady a nejistoty zohlednit a reflektovat ještě v těchto účetních závěrkách. 
 
Komora auditorů ČR v této souvislosti vydala doporučení, se kterým se zcela ztotožňujeme. Doporučení zní, že válečný konflikt je událostí, jež má vliv na ocenění aktiv i pasiv, nicméně událostí po datu účetní závěrky - a to událostí tzv. „neupravující“. 

Dopady a nejistoty v důsledku válečného konfliktu lze tedy zohlednit až v rozvaze a výkazu zisku a ztráty následujícího účetního období, neměly by mít vliv na ocenění majetku a závazků vykazovaných v účetní závěrce za účetní období končící 31. 12. 2021 (resp. před 24. 2. 2022). 

Válečný konflikt na Ukrajině je tzv. „neupravující“ událostí po datu účetní závěrky

Bez ohledu na tuto skutečnost by ale účetní jednotka, která je touto situací dotčena, měla udělat analýzu a vyhodnocení možných dopadů a v příloze ve své účetní závěrce (a výroční zprávě) k 31. 12. 2021 (resp. k datu před 24. 2. 2022) v části „Následné události“ popsat veškeré významné dopady do ocenění majetku a závazků po rozvahovém dni, kde zohlední veškeré informace, které jsou k dispozici do data sestavení účetní závěrky, tj. podpisu účetní jednotky příslušným orgánem účetní jednotky. Pro doplnění uvádíme, že doporučení obdobného znění vydala paralelně též Komora auditorů SRN pro vykazování dle německých účetních předpisů.

Zcela klíčovou otázkou je posouzení schopnosti společnosti ve světle těchto událostí nepřetržitě trvat. Pokud by vedení účetní jednotky dospělo k závěru, že předpoklad nepřetržitého trvání není nadále naplněn, a tedy již není pro sestavení účetní závěrky vhodný, byla by úprava hodnot vykázaných ještě v účetní závěrce k 31. 12. 2021 (resp. k datu před 24. 2. 2022) naopak nezbytná, protože by se zásadně změnily účetní postupy pro sestavení účetní závěrky.

Nenaplnění going concern = úprava hodnot vykázaných v účetní závěrce k 31. 12. 2021 (resp. k datu před 24. 2. 2022)


Kontakt

Contact Person Picture

Ing. Ivan Brož

auditor

Partner

+420 236 163 370

Poslat e-mail

Contact Person Picture

Ing. Jaroslav Dubský, FCCA

auditor

Partner

+420 236 163 309

Poslat e-mail

Deutschland Weltweit Search Menu