Webové stránky Rödl & Partner používají technické soubory cookie a technologii sledování (tracking) bez použití souborů cookie pro účely vedení anonymních statistik o návštěvnosti. Tyto technologie nám umožňují vylepšovat naše webové stránky a kvalitu uživatelského prostředí. Máte právo odmítnout používání těchto technologií pro statistické účely. Více informací naleznete ZDE.Zákon o ochraně oznamovatelů schválen

PrintMailRate-it
V návaznosti na marné uplynutí legislativní lhůty pro projednání v Senátu byl nyní finálně schválen zákon o ochraně oznamovatelů, a to ve znění, které již předtím 21. dubna schválila Poslanecká sněmovna. Se značným zpožděním tak byla i v České republice přijata příslušná právní úprava, která provádí požadavky výchozí evropské směrnice (EU) 2019/1937 o oznamování protiprávního jednání a ochraně oznamovatelů (whistleblowingu).  

S ohledem na toto schválení již nyní v průběhu měsíce června zbývá jen podpis prezidenta republiky a poté vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, takže účinnost nového zákona o ochrana oznamovatelů lze předpokládat od 1. srpna 2023. 

Z hlediska většiny obchodních společností v České republice je to velmi důležitá zpráva, neboť každý zaměstnavatel s 50 a více zaměstnanci se po účinnosti tohoto zákona stane takzvaným povinným subjektem a bude muset zavést vnitřní oznamovací systém a přijmout vlastní opatření na ochranu oznamovatelů. Jen u povinných subjektů s více než 50, ale méně než 249 zaměstnanci, se uplatní prodloužená doba pro zavedení vnitřního oznamovacího systému až do 15. prosince 2023.   

Vzhledem k tomu je nyní již nejvyšší čas se na nové zákonné povinnosti připravit, když zavedení vnitřního oznamovacího systému je spojeno se splněním celé řady organizačních, právních a technických požadavků. 

Jaké povinnosti jsou spojeny se zákonem o ochraně oznamovatelů     

Obchodní společnosti s 50 a více zaměstnanci, jakož i další povinné subjekty, jsou na základě nového zákona povinny zavést a provozovat vnitřní oznamovací systém. Tento vnitřní oznamovací systém musí umožnit zaměstnancům a některým dalším skupinám případných oznamovatelů podávat oznámení o protiprávním jednání uvnitř společnosti, o kterém se dozvěděli v takzvaném pracovním kontextu, to je v souvislosti s jejich prací nebo obdobnou činností pro povinný subjekt. 

Pokud jde o způsoby podání oznámení, tak povinný subjekt musí svůj vnitřní oznamovací systém vždy vhodně nastavit tak, aby oznamovatel mohl oznámení učinit ústně, písemně (včetně elektronické datové zprávy) a v případě žádosti oznamovatele i osobně. Je přitom ale třeba počítat s tím, že vždy a za všech okolností musí být ze strany povinného subjektu zajištěna v rámci vnitřního oznamovacího systému jak důvěrnost a utajení totožnosti oznamovatele a dalších dotčených osob, tak i důvěrnost informací, které jsou předmětem oznámení. 

Vedle této organizačně technické stránky vnitřního oznamovacího systému musí povinná společnost určit takzvanou příslušnou osobu anebo několik příslušných osob, které budou v rámci nastaveného systému výlučně oprávněny přijímat oznámení a posuzovat jejich důvodnost. To potom bude mít vliv na to, zda příslušná osoba oznamovatele vyrozumí o tom, že jeho oznámení je nedůvodné a oznámení tedy „odloží“, anebo zda jej posoudí jako důvodné a předloží vedení společnosti návrh na přijetí vhodných opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.  

S provozováním vnitřního oznamovacího systému však je přitom spojena i řada dalších povinností, zejména informační povinnosti vůči zaměstnancům a dalším případným oznamovatelům, a to jak z hlediska zákona o ochraně oznamovatelů, tak i na základě povinností správce osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).   

S nesplněním povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů jsou spojeny i přestupky povinných subjektů, za které je možné uložit pokutu až do výše 1 milionu korun.  

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se nové právní úpravy ochrany oznamovatelů, jakož i vašeho zájmu o naše služby při zavádění vnitřního oznamovacího systému, jsme vám rádi k dispozici.

Kontakt

Contact Person Picture

JUDr. Pavel Koukal

advokát

Associate Partner

+420 236 163 710

Poslat e-mail

Deutschland Weltweit Search Menu